Verkoopsvoorwaarden

1. De prijzen vermeld in onze offertes zijn slechts bindend voor zover de bestellingen ons bereiken binnen de termijn van acht dagen.

2. Pas nadat onze firma de aankoper haar akkoord dienaangaande heeft bevestigd zijn de kopen definitief afgesloten en de kopen volmaakt.

3. Elke door ons aangenomen bestelling moet binnen de 4 maanden na de eerste levering worden uitgeleverd of in zijn geheel aangerekend worden binnen ten hoogste zes maanden na datum van de orderbevestiging. Van deze twee termijnen is de kortste bindend.

4. Goederen die niet binnen de overeengekomen termijn kunnen afgeleverd worden tengevolge van weigering van de koper, zullen op zijn risico opgeslagen worden, de opslagkosten bedragen 2% per aangevangen maand, wij behouden ons bovendien het recht voor om zulke goederen op kosten van de koper onder te brengen in een opslagplaats en dit op eenvoudige aanzegging per aangetekend schrijven.

5. Onze verkopen worden aangezien als gedaan te Sint-Baafs-Vijve.

6. De koopwaren worden derhalve aangezien als aanvaard in onze fabrieken te Sint-BaafsVijve en worden verzonden op risico van onze kopers, zelfs indien de verzending franco geschiedt.

7. Bijkomende kosten van welke aard ook, zoals terugzendingskosten en taksen, enz.... welke de koopwaar voor haar aankomst ter bestemming bezwaren en zich na afsluiten van de koop voordoen, vallen ten laste van de aankoper.

8. De koper verklaart zich akkoord met de kwaliteit en kwantiteit van de goederen door het in ontvangst nemen van onze leveringsbon.

9. Wij behouden ons het recht voor, de koopwaren die rechtmatig geweigerd werden te vervangen. Elke ondertekenaar van een bestelbon, afleveringsnota of ander document en elke ondertekenaar van een document van aanvaarding van een offerte of van een door ons naderhand aanvaarde aanvraag, verbindt zich hoofdelijk met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt.

10. De klant die ons een bestelling geeft tot namaak van een model, tekening of welkdanig document, is verondersteld hiertoe het recht te bezitten; hij alléén draagt de ganse verantwoordelijkheid ter onze volledige ontlasting en stelt zich door het feit zelf borg tegenover ons voor alle aanspraken welke derden hieromtrent zouden kunnen maken.

11.
A) Plannen, tekeningen, modellen, drukproeven e.d.m., die niet het voorwerp uitmaken van een bestelling, zullen, naar onze keuze, hetzij aangerekend, hetzij ons teruggestuurd worden. Ze blijven in ieder geval onze eigendom en mogen niet gereproduceerd worden. Ontwerp is elke tekening, illustratie of model waardoor wij aan een idee, voorlopig of definitief, vorm hebben gegeven.
B) Kosten voor wijzigingen aan oorspronkelijke gegevens, van onze klant op hun verzoek ontstaan voor of na het voorleggen van proeven of modellen, worden steeds bij aangerekend.
C) Ontwerpen, filmen, stansvormen en clichés, door ons vervaardigd, blijven onze eigendom, zelfs indien de klant een deelname in de kosten van de aanmaak heeft betaald, deze deelname in de kosten geeft aan de klant de verzekering dat deze materialen uitsluitend voor hem zullen gebruikt worden, tot op het ogenblik dat zij om één of andere reden uit omloop worden genomen.
D) Plannen, tekeningen, drukproeven, films, modellen, enz.., van onze klanten, worden in onze lokalen op hun risico bewaard.
E) Het bewaren van al deze materialen wordt enkel gewaarborgd tot één jaar na hun laatste gebruik.

12. Noch de eenvormigheid inzake kleur der kartons, noch de standvastigheid in kleurschakeringen bij het drukken, kunnen gewaarborgd worden voor meerdere opeenvolgende bestellingen.

13. De volgende toleranties, in plus of in minus, op de bestelde quantums zijn toegelaten: minder dan 500 stuks: 50% van 500 tot 999 stuks: 20% van 1000 tot 4999 stuks: 15% van 5000 stuks en meer: 10% Deze hoeveelheden gelden per formaat, per bedrukking, per kwaliteit, per model, per bewerking en per levering. Een tolerantie van 3 mm in plus of in minus, op elke afmeting is toegelaten. Deze tolerantie blijft toegelaten zelfs na goedkeuring van een model. Wegens automatisering van onze fabrikatieprocédés is het technisch onmogelijk te vermijden dat een aantal slechte exemplaren vervaardigd worden. Een tolerantie van maximum 1% per zending wordt hiervoor toegelaten.

14. De aangeduide leveringstermijnen zijn niet van strikte toepassing. Een vertraging in de levering, kan in geen geval recht geven op weigering, vergoeding of schadeloosstelling.

15. Voor de verkoopprijzen uitgedrukt in vreemde valuta geldt de wisselkoers van de dag van onze aanbieding, elke latere wijziging van de koers kan een aanpassing van vermelde prijzen teweegbrengen.

16. Al onze facturen zijn betaalbaar te Sint-Baafs-Vijve binnen de dertig dagen na de factuurdatum of contant binnen de tien dagen mits 1% korting op het netto bedrag der koopwaren, taks uitgesloten. Alle klachten dienen te geschieden binnen de acht dagen vanaf factuurdatum en zijn verplichtend schriftelijk op straffe niet aanvaard te worden.

17. In geval van om het even welke wijziging in de situatie van de koper, behouden wij ons het recht voor de transactie te vernietigen of waarborgen te eisen. Bij wanbetaling van één levering, behouden we ons het recht voor de lopende orders te annuleren voor de leveringen die nog dienen gedaan te worden, zonder enige formaliteit en onder voorbehoud van schadevergoeding. De op de vervaldag niet betaalde bedragen zijn van rechtswege en zonder aanmaning onderworpen aan een intrestvoet van 1% per maand. Daarenboven zal de wanbetaling van één factuur de invorderbaarheid van al de nog verschuldigde bedragen teweegbrengen. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen, en na vergeefse ingebrekestelling, wordt het schuldsaldo verhoogd met 15% met een minimum van 50 euro, en maximum van 2.000 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

18. Onze algemene verkoopsvoorwaarden worden als geaccepteerd beschouwd behoudens tegenbericht per aangetekend schrijven van de koper gericht aan de verkoper, uiterlijk acht dagen na datum van huidige bevestiging.

19. Alle geschillen worden beheerst door het Belgisch recht en zullen tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van de Rechtbanken van onze maatschappelijke zetel, te weten de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk, de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk of het Vredegerecht over het kanton Waregem, naargelang het geval.

20. In geval van levering op paletten, zullen deze tegen kostprijs aangerekend worden indien ze 60 dagen na levering niet vrachtvrij huis worden teruggeleverd, tenzij het om verloren paletten gaat.

21. Bij het aanbrengen van het EAN-symbool of enige andere code op verpakkingen, verplicht de verkoper zich het symbool of de code op de voorgeschreven wijze aan te brengen en bovendien op de algemene voorschriften voor het aanbrengen van het symbool of code in acht te nemen. Generlei aansprakelijhheid kan echter worden aanvaard ten aanzien van de bruikbaarheid van het symbool of de code voor het lezen door daartoe geëigende apparatuur.

22. Indien de uitvoering van een order plaats vindt door aflevering van gedeelten, zal iedere aflevering gezien worden als een afzonderlijke transaktie, met alle rechtsgevolgen daaraan verbonden.

23.
A. De verkoper behoudt het eigendomsrecht op alle geleverde goederen zolang de koper al zijn verplichtingen tegenover hem niet heeft voldaan. Dit houdt in dat de koper ondertussen niet het recht heeft deze goederen te verkopen of als garantie te geven aan derden.
B. De verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische en financiële toestand van de koper en kan hij desgevallend een vergoeding van 15% van de waarde van de bestelling eisen voor alle opgelopen kosten.